بلندگوی 100-200 وات

100-200 وات ،16 اهم،12 اينچ با مارك اختصاصي شتان