پایه باند

ايستاده،آبكاري شده،قابليت تنظيم آسان با استكاني و چرخشي مشکی