پايه باند


ديواري،رنگ كوره اي،قابليت تنظيم آسان با استكاني و چرخشي