پایه باند

پایه باند

ایستاده ، آبکاری شده ، قابلیت تنظیم آسان با استکانی و چرخشی

دیواری ، رتگ کوره ای ، قابلیت تنظیم آسان با استکانی و چرخشی